شخصیت امام حسین (ع) و جایگاه آن حضرت نزد رسول خدا (ص)
50 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : پایگاه اطلاع رسانی زائرین
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پایگاه اطلاع رسانی زایرین
تعداد شرکت کننده : 0