تاریخ تشیع در هرات از آغاز تا ظهور صفویه
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی موحدی